Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (standard1.zip)standard1.zip 277 Kb

Last Updated (Wednesday, 25 April 2012 12:17)

 

มาตรการป้องกันอุทกภัยและวาตภัย

ด้วยในช่วงระยะนี้มีฝนตกหนัก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงขอให้ทางโรงเรียนเอกชนในระบบ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากอุทกภัย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากเกิดอุทกภัย ให้แจ้งสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอนาทวีได้ที่ 074-373470 ,0817667806 ,0843130817 และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ที่ 074337388 หากมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนให้พิจารณาตามสถานการณ์
 

อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศานาฯ

ด้วยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2554 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมไดอิชิ

ในการนี้ขอให้โรงเรียนเอกชน ส่งรายชื่อผู้บริหารและครูสอนศาสนาโรงเรียนละ 3 คน มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลดหนังสือ กำหนดการ และแบบตอบรับ

 

Last Updated (Wednesday, 04 May 2011 17:12)

 

เรียนเชิ

ดดดดด

 

บุคลกร สช.อ.นาทวี

Last Updated (Wednesday, 23 March 2011 09:37)

 
More Articles...

ข่าวล่าสุด

ผอ.สช.อ.นาทวี
เวลาละหมาด

link