Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

วิธีการขอรับเงินอุดหนุนโรงเรียน ดำเนินการดังนี้

   1.จัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.1) ตามแบบหรือโปรแกรมที่กำหนด (ปีละครั้ง)

   2.ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน พร้อมสำเนาเอกสารจำนวน 2 ชุด หรือข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีโรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

   3.ให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับการอุดหนุน     ดังต่อไปนี้

         3.1 แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.1) แบบรายงานจำนวนนักเรียน และครู (อน.2) พร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียน (อน.3) เพื่อขอรับการอุดหนุน โดยให้สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี

         3.2 แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนพิการ

         3.3 สำนเาใบจัดตั้งโรงเรียน ประกาศโรงเรียนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น และหลักฐานการอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

        3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งให้ความเห็นชอบ ดังนี้

             ภาคเรียนที่ 1

             - จำนวนนักเรียนและจำนวนครู (10 มิถุนายน ....)ที่ขอรับอุดหนุน รายบุคคล ระบุจำนวนนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ ให้ชัดเจน

             - งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

             ภาคเรียนที่ 2

             - สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา (ปัจจุบัน)

             - แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา (ถัดไป)

             - บัญชีรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา (ปัจจุบัน) 


วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

          1.จัดทำใบสำคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.4) ประจำเดือน        จำนวน 4 ชุด โดยโรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด โดยมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

            1.1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับอุดหนุนรายบุคคล กรณีโรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มเติมของเดือนที่ผ่านมา (อน.5)

            1.2 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจำหน่าย ลาออก พักการเรียน ของเดือนที่ผ่านมา (อน.6)

            1.3 บัญชีการจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ที่เรียงตามระดับการศึกษา 

            1.4 หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านธนาคาร

            1.5 สำเนาใบนำส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์

            1.6 สำเนาบัญชีการจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์เดือนที่ผ่านมาLast Updated (Wednesday, 15 June 2011 16:06)

 

ข่าวล่าสุด

ผอ.สช.อ.นาทวี
เวลาละหมาด

link