Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

ยุวกาชาดดีเด่น
                                                                                      เอกสารเพิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

http://educationzone.com

http://yeerthawara-ab.blogspot.com


          ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือก    ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาดที่กระทำความดี     เสียสละบำเพ็ญตน เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีระเบียบวินัยอุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธามุ่งมั่นสนับกิจการยุวกาชาด ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

           ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี    ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งผลงานยุวกาชาดเข้ารับ   การคัดเลือกยุวกาชาดดี เด่นพระราชทานฯ โดยส่งผลงานมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.bureausrs.org หรือดาวน์โหลดจากด้านล่างLast Updated (Thursday, 08 May 2014 15:15)

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

           

 

 

 

 

                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศีกษาเอกชน ได้ออกประกาศ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน " เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

                  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบาย เรื่อง "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน " และตัวชี้วัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอให้โรงเรียนแจ้งให้บุคลากรทราบ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม
ดูรายละเอียดได้จากข้างล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (img009.pdf)img009.pdf 123 Kb

Last Updated (Friday, 17 May 2013 15:38)

 

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (standard1.zip)standard1.zip 277 Kb

Last Updated (Wednesday, 25 April 2012 12:17)

 

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

                       ด้วยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งแนวปฏิบัติ สำหรับโรงเรียนดังนี้

ให้โรงเรียนจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายบุคคลด้วยโปรแกรม ระบบสารสนเทศ และการบริการจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) และการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ กำหนด และยื่นคำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ พร้อมเอกสารประกอบ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๘

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ 10 มิถุนายน 2554 และ แบบสรุปจำนวนนักเรียน ได้จากข้างล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Form 15 y 10 jun 54.doc)Form 15 y 10 jun 54.doc 127 Kb
Download this file (formkk25e.xls)formkk25e.xls 335 Kb

Last Updated (Wednesday, 09 November 2011 10:42)

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

          เนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่ขึ้น กำหนดให้สถานศึกษาต้องทำการประกันคุณภาพภายในทุกปีและทำรายงานประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา) สมศ.จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 คู่มือประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน        คู่มือประเมิน ระดับปฐมวัย

Last Updated (Monday, 14 March 2011 13:52)

 

ข่าวล่าสุด

ผอ.สช.อ.นาทวี
เวลาละหมาด

link