Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

           

 

 

 

 

                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศีกษาเอกชน ได้ออกประกาศ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน " เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

                  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบาย เรื่อง "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน " และตัวชี้วัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอให้โรงเรียนแจ้งให้บุคลากรทราบ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม
ดูรายละเอียดได้จากข้างล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (img009.pdf)img009.pdf 123 Kb

Last Updated (Friday, 17 May 2013 15:38)

 

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (standard1.zip)standard1.zip 277 Kb

Last Updated (Wednesday, 25 April 2012 12:17)

 

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

                       ด้วยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งแนวปฏิบัติ สำหรับโรงเรียนดังนี้

ให้โรงเรียนจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายบุคคลด้วยโปรแกรม ระบบสารสนเทศ และการบริการจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) และการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ กำหนด และยื่นคำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ พร้อมเอกสารประกอบ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๘

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ 10 มิถุนายน 2554 และ แบบสรุปจำนวนนักเรียน ได้จากข้างล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Form 15 y 10 jun 54.doc)Form 15 y 10 jun 54.doc 127 Kb
Download this file (formkk25e.xls)formkk25e.xls 335 Kb

Last Updated (Wednesday, 09 November 2011 10:42)

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

          เนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่ขึ้น กำหนดให้สถานศึกษาต้องทำการประกันคุณภาพภายในทุกปีและทำรายงานประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา) สมศ.จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 คู่มือประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน        คู่มือประเมิน ระดับปฐมวัย

Last Updated (Monday, 14 March 2011 13:52)

 

ข่าวล่าสุด

ผอ.สช.อ.นาทวี
Banner
เวลาละหมาด

link